Digital krænkelse

Digital krænkelse

Alle har ret til et privatliv – også på nettet. Det kan have store psykiske og sociale konsekvenser for dem, der oplever at få videredelt krænkende billeder af sig selv på nettet mod deres vilje. Her kan du læse om regeringens initiativer mod digitale sexkrænkelser, og du kan få kendskab til handlingsanvisningerne i det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale. Du finder også undervisningsmateriale og du kan få overblik over regler og lovgivning på området.

Indsatser af regeringen

For at forebygge sexkrænkende og ulovlig adfærd på nettet har regeringen lanceret en række indsatser, der skal modvirke digitale sexkrænkelser, hvilket bl.a. omfatter hævnporno og organiseret deling af nøgenbilleder. Samtidig styrkes den forbyggende indsats på ungdomsuddannelserne.

Se eventuelt pjecen Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser, eller læs videre her.

 

1. Ledernes beføjelser

For lederne er det en særlig udfordring, at elevers deling af krænkende billeder og videoer ofte sker udenfor institutionen. Derfor har nogle ledere været usikre på deres beføjelser. Som en konsekvens lægges der op til, at ændre i bekendtgørelse om studie- og ordensregler på de gymnasiale uddannelser, så det bliver tydeliggjort, at lederne har mulighed for at sanktionere en elev, hvis han eller hun har delt krænkende materiale af en anden person uden dennes samtykke. Lederens beføjelser forventes at gælde selvom delingen er foregået i fritiden eller udenfor institutionens område, men hvor det har betydning for forhold på institutionen. Undervisningsministeriet arbejder bl.a. med at tilføje en ny paragraf om mobning på de sociale medier til studie- og ordensbekendtgørelsen. Lederne på de gymnasiale uddannelser vil – som i dag – have mulighed for at sanktionere en elev f.eks. ved udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Sanktionen skal altid være proportional ift. elevens overtrædelse. Bekendtgørelsen sendes i høring i foråret 2017. Det er hensigten, at lederne på erhvervsuddannelserne skal have de samme beføjelser.

 

2. Ung-til-ung kampagne målrettet unge på ungdomsuddannelserne

Hvis de unge skal forholde sig til og sige aktivt fra overfor at dele krænkende billeder og videoer på nettet, er det nødvendigt, at kommunikere i et sprog, de kan relatere til og på en medieplatform, de benytter sig af. Derfor lancerede Undervisningsministeriet i november 2016 en ung-til-ung kampagne på YouTube under hashtagget #stopdigselv. I 10 videoer opfordrer kendte YouTubere unge til at tænke over, hvilken netkultur de er en del af, og hvordan de passer på sig selv og andre på nettet. Videoerne inviterer til debat blandt de unge og kan også bruges i undervisningen. Videoerne er foreløbigt blevet set 770.000 gange.

Kampagnen er lavet i samarbejde med Red Barnet, Sex og Samfund og Børns Vilkår.

 

Se YouTube-filmene her

Rasmus Brohave lærer, hvad der er strafbart

Frederik Kulmbach lærer at sige stop og turde gå i mod flokken

Signe og Helena taler om årsager til ydmygelser på nettet

Julia Sofia taler om, hvad man gør, hvis man får delt et nøgenbillede

Kristine Sloth lærer om samtykke og forskellige grænser

Alexander lærer om konsekvenser ved deling af nøgenbilleder

Isabel Rigenstrup lærer at tænke sig om, før hun poster

Ida Savkov taler om ikke at svare had med had

Johanne Kohlmetz fortæller sin personlige historie om had på nettet

Kristian Kulmbach lærer ikke at bruge shaming af andre til selv at få anerkendelse

 

3. Dialogfilm til forældre

Det er vigtigt at forældre spørger ind til de unges liv på de sociale medier. Men forældre kan være usikre på, hvordan de griber opgaven an. Derfor har Undervisningsministeriet i samarbejde med Red Barnet, Sex og Samfund og Børns Vilkår udarbejdet to film, som skolerne kan bruge til at gå i dialog med forældrene om, hvordan de forholder sig til deres børns digitale adfærd. Til filmene er udarbejdet refleksionsspørgsmål, der kan bruges i dialogen med forældrene.

Film til forældre om deling af krænkende billeder

Film til forældre om god tone

Reflektionsspørgsmål til forældrefilm (emu.dk)

 

4. Inspirationsmateriale til ungdomsuddannelsesinstitutionerne

For mange ledere, lærere, studievejledere og andre ressourcepersoner er det en forholdsvis ny opgave at forebygge digitale krænkelser og eventuelt tage hånd om elever, der har været udsat for at få delt intime billeder eller videoer mod deres vilje. Man kan nu søge inspiration til, hvordan man løfter opgaven i et nyt inspirationsmateriale, som er tilgængeligt på emu.dk. Her er også links til allerede eksisterende materiale på området.

Se inspirationsmaterialet på emu.dk

 

5. Inspirationsmateriale til lærere

På EMU.dk er der samlet et inspirationsmateriale, som lærere på de gymnasiale uddannelser og EUD kan bruge til at tage emnet op i undervisningen eller i fællestimer. Der er både materiale til fagene dansk (STX, HF, HHX, HTX ), samfundsfag (STX,HF) og samfund og sundhed (EUD), som er udarbejdet af Sex og Samfund. Desuden er der materiale til brug ved fællestimer, som Red Barnet står bag.

Se materialerne på emu.dk

 

6. Opfølgning på krænkende adfærd i trivselsmålinger

De obligatoriske trivselsmålinger i gymnasiet vil blive brugt til at holde øje med, om elever får delt krænkende materiale på nettet mod deres vilje. Ved at inddrage digitale krænkelser i trivselsmålingerne sendes der et klart signal om, at krænkende adfærd på nettet påvirker elevers trivsel, og at skolerne har et ansvar for at handle på det. Det undersøges om digitale krænkelser kan indgå i trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne fra efteråret 2017.

 

7. Digitale kompetencer styrkes i fagene

De gymnasiale uddannelser har primært fokuseret på brugen af digitale værktøjer. Med nye læreplaner styrkes den digitale dannelse og de digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser. Der kommer bl.a. fokus på etik, faglige fællesskaber, digital identitet og konsekvenserne for en selv og andre ved at dele materiale på nettet.

 

8. Hotline til ungdomsuddannelserne

Fra foråret 2017 kan skoler henvende sig til en hotline og få rådgivning i, hvordan de håndterer sager om deling af krænkende materiale. Læringskonsulenterne på ungdomsuddannelserne står for rådgivningen. De vil desuden i deres arbejde have opmærksomhed på dialogen med skolerne for at sikre en skolekultur, der modvirker krænkende adfærd.

Gode råd

Til unge og forældre

Der er hjælp at hente, hvis du eller din datter eller søn har fået delt krænkende materiale.

 

Find rådgivning til både unge og forældre på følgende sider

Hvis du har fået delt billeder på nettet mod din vilje, så kan du få hjælp til at slette og anmelde det hos SletDet.

Unge kan få hjælp til at håndtere de følelser, der opstår i situationen på rådgivningslinjen Sexlinien.

Børnetelefonen.dk hjælper både børn og teenagere, der på forskellig vis f.eks. i forbindelse med mobning har brug for én at tale med.

Hvis du har sendt et nøgenfoto og bliver afpresset, kan du finde svar på, hvad du kan gøre på RedenUngs rådgivningsside.

chatrådgivningen Cyberhus kan unge chatte med andre unge eller voksne om bl.a. deres onlinedilemmaer.

Everyday Sexism Project samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at gøre studiemiljøet sexismefrit.

 

5 hurtige råd til forældre om unges sociale liv på nettet

 

  1. Husk at digitale og sociale medier for mange unge er en adgangsbillet til fællesskabet.
  2. Interesser dig for din datter eller søns sociale liv på nettet ved at spørge ind og følge med.
  3. Bed gerne om at få en guidet tur i deres digitale univers
  4. Vær en god rollemodel, spørger du fx dine børn om lov, inden du deler billeder af dem på de sociale medier?
  5. Selvom de unge er født med en mobil i lommen, har de stadig brug for støtte til, hvordan de skal begå sig og beskytte sig på nettet.

 

Med inspiration fra forældreguiden ”Der er så meget forældre ikke forstår” rettet mod forældre til 7-12 årige, som Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik står bag.

 

Til ledere, lærere og vejledere

Mange skoler spørger til, hvad de skal gøre for at være klædt på, hvis uheldet er ude. DCUM har for Undervisningsministeriet udarbejdet et inspirationsmateriale til ledere, lærere og vejledere på ungdomsuddannelserne. Materialet giver bud på, hvordan man kan arbejde med at forebygge og bekæmpe deling af krænkende materiale på den enkelte skole, og hvordan man tager hånd om elever, der har udført eller været udsat for krænkende adfærd på nettet.

Materiale med konkrete råd og anvisninger.

Se flere materialer på emu.dk

Du kan være med til at skabe en tryg ungdomskultur ved at inddrage forløb om god tone og deling af krænkende materiale i din undervisning. På emu.dk kan du finde materialer tilpasset de faglige mål i udvalgte fag, og du kan få inspiration til, hvordan du kan tage emnerne op på en fællestime.

Find viden, inspiration og materialer tilpasset forskellige fag på emu.dk

Etisk kodeks

Med det etiske kodeks  kan skolen – elever, lærere, skoleledere og forældre – forebygge og bekæmpe, at unge deler krænkende materiale af sig selv og hinanden. Kodekset består af 7 principper, som kan hjælpe til at skabe en god skolekultur, hvor krænkende handlinger ikke vinder indpas. Kodekset  indeholder en række konkrete handlingsanvisninger til, hvordan man forebygger en kultur, hvor digitale krænkelser vinder indpas, og er beredt, en konkret sag opstår.

Det etiske kodeks er udarbejdet af elev-, lærer- og lederrepræsentanter for ungdomsuddannelserne i samarbejde med Undervisningsministeriet.

 

#1 Vær tydelig om skolens værdier

 #2 Tag ansvar for jeres fællesskab – også uden for skolen

 #3 Tænk dig om, før du deler

 #4 Vær klar, når skaden er sket

 #5 Det er faktisk ulovligt

#6 Vis respekt for den enkeltes privatliv

#7 Stå fast på en lige netkultur

 

Læs mere om de 7 principper på emu.dk. Her kan du også se cases og få inspiration til, hvordan I på institutionen kan arbejde med digital krænkelse.

Love og regler

Deling af krænkende materiale kan være i strid med institutionens værdier og i andre tilfælde ulovligt. Det er derfor en sag for institutionens ledere såvel som politi. Læs om reglerne og lovgivningen her.

 

Lederes beføjelser

Hvis elever deler intime og krænkende billeder eller videoer på nettet uden den afbilledes samtykke, er det lederens opgave at træde ind. Her kan institutionerne udforme sine egne ordensregler, som dog skal ligge inden for rammerne af bekendtgørelserne om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og ordensregler på erhvervsuddannelserne samt lovgivningen i øvrigt.

Hvis lederen på en gymnasial institution vurderer, at der er sket en overtrædelse af institutionens studie- og ordensregler, kan lederen træffe afgørelse om, at eleven skal tildeles en sanktion (fx bortvisning og midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage). En sådan afgørelse skal følge forvaltningslovens regler. Det betyder blandt andet, at institutionen skal partshøre eleven, før der træffes en afgørelse. Afgørelsen skal desuden være begrundet, indeholde klagevejledning og en henvisning til de relevante bestemmelser, som afgørelsen er truffet i henhold til. Læs mere i bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2012 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

På en erhvervsuddannelse kan en elev, som groft overtræder institutionens ordensregler, udelukkes fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været anvendt. Ordensreglerne skal blandt andet omfatte de forholdsregler, institutionen kan tage ved overtrædelse af reglerne. Institutionen afgør ud fra karakteren og graden af de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger, der skal forsøges iværksat for at undgå at udelukke eleven. Det kan være f.eks. samtaler, advarsler, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold, overflytning til anden skole og kombinationer heraf. Andre foranstaltninger kan være støtte og vejledning fra kontaktlærere og mentorer eller social, personlig eller psykologisk rådgivning til elever, som har behov for det. Hvis en elev har begået en særlig grov forseelse, og det må påregnes, at der derfor vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra fortsat undervisning, kan eleven sendes hjem uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Efter de gældende regler kan institutionen imidlertid ikke fastsætte ordensregler, som sanktionerer elevadfærd, som er foregået uden for skoletiden. Ministeriet arbejder aktuelt på at ændre reglerne, så institutionen også kan iværksætte foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for institutionen.

 

Hvem kan anmelde?

Der er forskel på, hvem der kan anmelde en ulovlig hændelse afhængig af hændelsens karakter. Det er den unge selv eller dennes forældre, der som udgangspunkt kan anmelde deling af krænkende materiale (jf. straffelovens § 264d). Hvis der er tale om krænkelse af blufærdighed (jf. straffelovens § 232) eller videregivelse af børnepornografi (jf. straffelovens § 235), kan institutionen også indgive anmeldelsen. Politiet er dog ikke påtvunget at følge op på sagen. Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte anmeldelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt politiet. Du kan finde lovgivningen her.

 

Det kan være strafbart

Det er i mange tilfælde ulovligt at videresende eller offentliggøre nøgenbilleder eller andet krænkende materiale af andre på nettet uden deres samtykke. Hvad er lovligt og ulovligt?

Læs om lovgivningen på Sikkerchat.dk